Information

Nagoya Day – Sydney Sakura Choir -

Sunday 1 November 2015
Sydney Sakura Choir performance: 14:30 - 15:00

Hyde Park (Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australia)